Reglement Biljartclub Buitenpost e.o.

        (herzien in de Alg. ledenvergadering van 27 augustus 2019)

 

Dit reglement bestaat uit 3 delen :

 1.           Algemeen gedeelte                   
 2.           Wedstrijdbepalingen
 3.           Prijsbiljart Wedstrijden

 

 1. Algemeen gedeelte.

 

 1. Leden:  Inwoners van de gemeente Achtkarspelen vanaf 55 jaar. Het bestuur kan dispensatie verlenen betreffende gemeente en leeftijd.
 2. Ledenvergadering:    Jaarlijks, in augustus, wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
 3. Speelseizoen:  Vanaf begin september tot en met eind april.
 4. Speelzaal: Biljartzaal Nieuw Herbranda, Herbranda 1 te Buitenpost.
 5. Openingstijden:   Maandag t.m. vrijdag van 8.00-12.30 uur en van 12.30-17.00 uur.
 6. Spelsoorten:  Voor de onderlinge wedstrijden: Libre en Bandstoten.  Voor wedstrijden tegen andere verenigingen: Libre.
 7. Bijzondere wedstrijden: in de maanden oktober/november en februari/maart wordt er zgn. prijsbiljartwedstrijden georganiseerd. Deelname hieraan staat open voor alle leden, m.u.v. nieuwe leden die nog met een geschat moyenne spelen.
 8. Groepsindeling: Op basis van zijn/haar moyenne wordt een lid ingedeeld in groep A, B, C, D of E. Elke groep heeft wekelijks 2 dagdelen ter beschikking. (1 morgen en 1 middag)
 9. Doorstromingsregel: Het bestuur doet voor de doorstroming (promotie/degradatie) naar de naastligende   groepeen voorstel op de ALV. Tussen de groepen wordt gestreefd naar een bandbreedte (overlapping) van maximaal drie moyenne punten. Een promovendus dient om te kunnen promoveren een heel punt, excl. afronding,verschil in moyenne te hebben t.o.v. de degradant.
 10. Indeling in een andere groep: Wie in een andere groep wenst te spelen dan is voorgesteld, moet dit zelf regelen met een speler uit een aanliggende groep. De wedstrijdleider moet hieraan zijn fiat geven. Bij ruiling mag het verschil in moyenne maximaal 3 punten zijn.
 11. Vaststelling moyenne:  Vindt in augustus en januari plaats. Het moyenne van augustus wordt vastgesteld aan  einde van het afgelopen seizoen volgens de formule: “het totaal aantal behaalde caramboles gedeeld door het totaal aantal beurten in dat seizoen”. Die van januari volgens dezelfde formule over de periode vanaf het begin van het seizoen tot en met december. De groepsindeling blijft daarbij in principe in januari ongewijzigd.
 12. Indeling nieuwe leden : Elk nieuw lid begint met een geschat moyenne ( zelf opgeven of wordt na het  spelen van enkele proefwedstrijden in overleg met de wedstrijdleider voorlopig vastgesteld). Aan de hand van dit geschatte moyenne wordt de speler door de wedstrijdleider ingedeeld in een van de 5 groepen. Afwijking hiervan is mogelijk i.v.m. de plaatsingsmogelijkheden. Na 8 dagdelen wordt het moyenne definitief bepaald. Men kan dan eventueel in een andere groep worden geplaatst.
 13. Schoonhouden biljarts en zaal : Alle leden zijn verplicht hieraan mee te werken. Dit gaat per toerbeurt. Aan het einde van elke dagdeel moeten de biljarts stofvrij worden gemaakt en aan het  einde van de middag worden afgedekt. In het onderhoudsprogramma, dat elk jaar in de ALV wordt vastgesteld, wordt vermeld welke groep in welke periode één maal per week de vloer van de biljartzaal stofzuigt. Elke ochtend- en middaggroep poetst na afloop de speelballen in de poetsmachine. De biljarts mogen beslist niet met een vochtige doek worden afgenomen. Elke ochtend- en middagploeg reinigt het toilet en het keukenblok.
 14. Roken:Is niet toegestaan in de biljartzaal en het gehele gebouw.
 15. Consumpties: Thee en koffie zijn dagprijzen die door het bestuur bepaald worden.Consumpties dienen per dagdeel te worden afgerekend.
 16. Alcoholgebruik:  Is tijdens de wedstrijden niet toegestaan.
 17. Contributie:  Wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV. De contributie dient uiterlijk op 15 september te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23 RABO 0114 4676 92 t.n.v. penningmeester Biljartclub 55+ te Buitenpost onder vermelding van naam en seizoen. Gespreide betaling in twee termijnen is mogelijk na overleg met de penningmeester. De tweede termijn dient uiterlijk 1 december te zijn betaald.
 18. Te behalen prijzen: LIBRE: voor de speler die over het gehele seizoen de hoogste progressie maakt.  BANDSTOTEN: voor de speler die over het gehele seizoen de hoogste progressie maakt.  BIJZONDERE WEDSTRIJDEN: (zie punt 7) alle 10 finalisten van deprijsbiljartwedstrijden ontvangen een (vlees)prijs. Bovendien ontvangt de winnaar van de finale tussen de winnaar van november en die van maart een  WISSELBEKER wegens het Toernooikampioenschap Prijsbiljarten. Wie na 3 jaar aaneen Toernooikampioen wordt of 5 keer in totaal, mag de beker houden.Er wordt ook een beker beschikbaar gesteld voor de 2e prijs in de finale van het Toernooikampioenschap.
 19. Tussentijdse informatie:  Wordt via het mededelingenbord in de speelzaal door het bestuur, de wedstrijdleider of groepsleider bekend gemaakt.
 20. Vrij biljarten:  In de zomermaanden van mei tot en met augustus kan er van 09.00 uur t/m 16.00 uur vrij worden gebiljart. Als er meer dan 6 spelers aanwezig zijn duren de partijen  maximaal 25 beurten en komt speler nr. 7 enz. aan de beurt.

          B. Wedstrijdbepalingen

 1. Ballen: Er wordt met een witte, een gele en een rode bal gespeeld. (Dit geldt ook voor  thuiswedstrijden tegen andere verenigingen)
 1. Groepsleider:  De groepsleider deelt de deelnemers aan de onderlinge competitie in op basis van binnenkomst in de speelzaal. Hij streeft daarbij naar een zo evenwichtig mogelijk speelprogramma tussen de groepsleden.
 1. Aanvang Partij:  1. Voor de aanvang van een partij wordt door beide spelers “getrokken” om te  bepalen wie de afstoot heeft. De beginnende speler speelt met de gele bal .2  Bij wedstrijden tegen andere verenigingen doet de speler van de thuisclub de afstoot. De gastspeler speelt dan met de witte bal. Bij een dubbele wedstrijd wordt er de tweede keer van kleur gewisseld en heeft de gastspeler de afstoot.
 1. Scheidsrechter:   1. Bij onderlinge competitie is het wenselijk dat er bij elke partij een scheidsrechter en een schrijver fungeert. Een schrijver is minimaal verplicht. 2 Bij wedstrijden tegen andere verenigingen fungeren altijd een schrijver en een scheidsrechter. Een van de thuisclub en een van de gasten. In onderling overleg  worden de taken verdeeld.
 1. Afstoot:  Bij de spelsoorten LIBRE en BANDSTOTEN moet de afstoot genomen worden rechtstreeks vanaf de rode bal. Er mag dus niet eerst een band of een andere bal worden geraakt.
 1. Speelduur:  Bij de onderlinge competitie is de speelduur van een partij voor alle groepen 25  beurten. De speler met de witte bal speelt in de 25stebeurt van acquit.
 1. Verkeerde bal spelen:  Het is de scheidsrechter, schrijver en medespeler toegestaan de aan stoot   zijnde speler er op te wijzen dat er met de verkeerde bal zal worden gespeeld.
 1. Verkeerde bal gespeeld:  1. Als er met de verkeerde bal is gespeeld en dit is geconstateerd door de  scheidsrechter, schrijver of medespeler, dan is de beurt voorbij. Een eventueel gescoord punt is dan niet geldig. 2 Als de scheidsrechter, schrijver of medespeler niet tijdig ziet dat er met de verkeerde bal wordt gespeeld, blijven de gemaakte punten geldig, maar na de   constatering moet de beurt worden beëindigd.
 1. Grond: Op het moment van spelen moet de speler contact met de grond hebben.
 2. Vastliggen ballen:  Bij vastliggen van de ballen mag de speler die aan stoot is weer van acquit  spelen of verder spelen in tegenovergestelde richting van de aanliggende bal of  een losse bandstoot maken.
 1. Doorstoot:  Het is niet toegestaan een doorstoot te maken waarbij men 2 ballen tegelijk   stoot. (een “biljarde”of “dokkumer”)  Een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter of de schrijver.
 1. Aanwijzingen: Het is een ieder niet toegestaan tijdens de partij, met name tijdens de wedstrijden, aanwijzingen te geven.
 1. Toucheren: Het aanraken van de ballen (“toucheren”) met de hand of met een kledingstuk is  niet toegestaan. Daarmee is de beurt voorbij. Is een van de  ballen door deze oorzaak verplaatst, dan moet hij blijven liggen waar hij terecht kwam. Als een  speler aan het aanleggen is en er loopt iemand tegen zijn keu, waardoor de speelbal beweegt, dan wordt de bal in de oorspronkelijke positie neergelegd en   is dezelfde speler opnieuw aan de beurt. De scheidsrechter of schrijver bepaalt of het touché inderdaad buiten de schuld van de betrokkene speler is ontstaan.
 1. Uitspringen:  Bij het uitspringen van de bal moeten alle ballen weer in de aanvangsstoot van de bal  worden gelegd. Een bal is uitgesprongen als hij buiten het biljart terecht komt, of als de bal buiten de banden op de rand blijft rollen en weer op het biljart  terugvalt. Een eventueel op die manier gemaakt carambole telt niet mee. De  beurt is dan voorbij en de tegenstander vervolgt de partij vanaf acquit.
 1. Wedstrijden tegen verenigingen : Bij wedstrijden tegen andere verenigingen is de scheidsrechter verplicht  luidop te tellen en rond het biljart te lopen voor een goede waarneming. Als een der spelers zijn aantal te maken punten heeft bereikt, moet hij de ballen op hun laatste positie laten liggen. De scheidsrechter controleert dan eerst het telbriefje van de schrijver. Is dit akkoord, dan kan de nastoot worden genomen of de partij worden beëindigd.
 1. Stil liggen ballen:  Een speler mag niet verder spelen of een reeds gemaakte carambole tellen als hij al stootte voor alle ballen stil lagen. Het oordeel van de scheidsrechter, of  ingeval er alleen een schrijver fungeert, is beslissend.
 1. Opstellen bij het biljart : De speler die niet aan stoot is, moet zich zo opstellen dat de scheidsrechter, schrijver en medespeler niet gehinderd worden.
 1. Pikeren en masseren:Tijdens het spelen van wedstrijden tegen andere verenigingen, is masseren en pikeren verboden.
 1. Handicaps:  Bij wedstrijden tegen andere verenigingen dient de wedstrijdleider ervoor te  zorgen dat de spelers in volgorde van handicaps tegen elkaar spelen. De hoogste tegen de hoogste enz.
 1. Ziek of onwel worden:  Als een speler tijdens een partij voor de onderlinge competitie of in een wedstrijd  tegen een andere vereniging  ziek wordt of onwel en niet verder kan spelen, dan vervalt deze partij en wordt niet geteld.
 1. Reiskosten:  Bij uitwedstrijden tegen andere verenigingen ontvangen de door de wedstrijdlei der aangezochte chauffeurs een reiskostenvergoeding. De wedstrijdleider maakt   het overzicht en verzorgt de betaling. De deelnemers krijgen geen bijdrage.

 

           C Prijsbiljart Wedstrijden

          Spelregels:         

                   

 1. Speelperiodes:  De onderlinge wedstrijden worden gespeeld in de maanden oktober/november  en in februari/maart. De exacte data staan vermeld in het jaarlijks tijdens de ALV vastgestelde spelprogramma.
 1. Deelname: Bij het begin van de wedstrijden vraagt de groepsleider aan de leden wie niet mee wil dingen om de prijzen omdat hij/zij hiervoor geen interesse heeft of niet   in staat denkt te zijn minstens 80% van de partijen in de beschikbare weken te kunnen spelen.
 1. Halve Competitie:  Iedere speler speelt 1 keer tegen de overige deelnemers uit zijn/haar groep, die wel wil meedingen om de prijzen (een zogenaamde halve competitie)
 1. Aanvang Partij:  Het begin van elke partij is als bij LIBRE.
 2. Speelduur: Iedere deelnemer speelt per partij 25 beurten uit.
 3. 80% Regeling:  Om voor wedstrijden in aanmerking te komen (de 2 hoogste per groep) moet  binnen de groep minstens 80% van het aantal partijen zijn gespeeld. Indien een groep afziet van spelen van de Prijsbiljart Wedstrijden, maar er toch enkele  groepsleden zijn die willen deelnemen aan de Finale wedstrijden dan dienen zij  dat kenbaar te maken bij de Groepsleider, die dit meldt bij de Wedstrijdleider.Er wordt eventueel bij loting vastgesteld welke twee leden mogen deelnemen.  De 80% regeling vervalt daarmee voor de desbetreffende groep.
 1. Tijdnood:  De deelnemers aan deze wedstrijden hebben voorrang boven de andere  spelers uit de groep om niet in tijdnood te komen.
 1. Niet meespelen: Zij die niet kunnen of willen meespelen om de prijzen kunnen gewoon  LIBRE-partijen spelen.
 1. Inhaalpartijen:  Verhinderd zijn tijdens deze wedstrijden geeft geen recht op inhaalpartijen  In zo’n geval beslist de groepsleider, waarbij hij rekening houdt met de belangen van de overige deelnemers.
 1. Uitgespeelde speler : Als een deelnemer in de wedstrijdperiode uitgespeeld raakt of toevallig geen  tegenstander heeft, dan mag deze wel spelen tegen iedere willekeurige speler, ook al heeft hij/zij al een keer eerder tegen hem/haar gespeeld.  Zo’n eventuele 2epartij geldt niet voor het prijsbiljarten, maar wordt gerekend als  een normale libre-partij.
 1. Wedstrijdperiode uitgespeeld:  Is een groep in de normale wedstrijdperiode  en zijn er nog uitgespeeld   dagdelen over, dan kunnen er LIBRE-partijen worden gespeeld.
 1. Vaststelling eindresultaat: Na afloop van de prijsbiljartwedstrijden wordt per groep de rangorde in %  vastgesteld op basis van het voor aanvang van de wedstrijden definitieve moyenne aan de hand van de formule:

Totaal aantal caramboles    uitkomst

———————————  = ————————  x 100 = E

aantal partijen                    definitieve moyenne

E = Eindresultaat in %.  Dit % dient aan de wedstrijdleider te worden   doorgegeven.  De finale-uitslagen worden op basis van het definitieve moyenne, waarmee in de groep wordt gespeeld, berekend.

13 Finalisten:  De twee hoogst eindigende deelnemers van elke groep gaan over naar de FINALEWEDSTRIJDEN.

De finale groep bestaat derhalve uit 5×2 deelnemers die een halve competitie spelen. Na afloop van deze wedstrijden wordt de volgorde berekend op basis van de formule volgens artikel 12.

Als er in een groep niemand of slechts 1 groepslid aan de FINALEWEDSTRIJDEN                            kan of wil meedoen dan wordt het aantaldeelnemers aangevuld tot maximaal 10 met de beste nummer(s) 3 uit een van de andere groepen.

De nrs. 1 van de wedstrijden in november en maart spelen na afloop van de wedstrijden in maart een wedstrijd tegen elkaar om de titel:

TOERNOOIKAMPIOEN PRIJSBILJARTEN.

(Indien nr. 1 in november dezelfde is als in maart is hij/zij direct Toernooikampioen).