Privacybeleid Biljartclub 55+

De Biljartclub 55+ (hierna te noemen: BC 55+) voert het in dit document beschreven beleid om de privacy van haar leden te beschermen. Dit beleid is naar beste eer en geweten én conform de normen van de huidige wetgeving opgesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die verstrekt of verworven worden door het lidmaatschap en het deelnemen aan de clubactiviteiten. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft een lid uitdrukkelijk toestemming om zijn of haar persoonsgegevens conform dit beleid te verwerken en te beheren. Het is daarom van belang dat elk lid deze verklaring goed doorleest en begrijpt.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is BC 55+. BC 55+ heeft haar domicilie in Buitenpost en is ingeschreven bij de KvK Groningen onder nummer 50534599. Contact opnemen met het bestuur kan per e-mail.

2. Over welke gegevens kan de BC 55+ beschikken en voor welk doel worden ze gebruikt

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a.) Familienaam, roepnaam, geboortedatum, geslacht

b.) Adresgegevens zoals woon- of postadres

c.) Contactgegevens zoals telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, en eventuele accounts op socialmedia

d.) Afbeeldingen zoals foto’s die gemaakt zijn bij club gerelateerde evenementen

2.2 De onder 2.1 vermelde gegevens worden door de BC 55+ voor de volgende doeleinden gebruikt

a.) voor contact over het lidmaatschap, verstrekking en verwerking van door de leden aangevraagde informatie.

b.) voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BC 55+

c.) de voor- en achternaam kunnen aan openbare media worden verstrekt om de uitslagen te publiceren

d.) om financiële verplichtingen en overige transacties met de BCB correct te kunnen verwerken.

2.3 E-mail

a.) Uw e-mail adres wordt standaard slechts gebruikt voor BC 55+ gerelateerde informatie

b.) Uw e-mail adres kan ook worden gebruikt voor promotionele activiteiten van derden die een directe relatie met de doelstelling van de BC 55+ hebben. Met dien verstande dat de BC 55+ geen e-mailadressen of andere gegevens aan derden verstrekt maar in voorkomende gevallen zelf zorgdraagt voor verspreiding van de informatie.

3. Bewaartermijnen

BC 55+ bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode van het lidmaatschap tot maximaal één jaar na afloop daarvan.

Na die termijn worden de gegevens verwijderd uit zowel de papieren alsook uit de digitale bestanden. Ondeelbare data die op meerdere (ex)leden betrekking heeft, zoals bijvoorbeeld overzichten van wedstrijduitslagen en foto’s, kunnen langer ter inzage blijven. Indien daar aanleiding toe is kunt u een verzoek tot verwijdering indienen tegen een specifiek bestand.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de BC 55+ de best mogelijke technische, organisatorische en protocollaire maatregelen die haar bekend zijn getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BC 55+ geen gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker.

5 Inzagerecht, verwijdering en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de BC 55+ kan men een verzoek indienen om de eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen één maand gereageerd.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen een (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 2 dan kunt u dat via de ledenadministratie kenbaar maken.

5.3 Indien u een klacht heeft over de wijze waarop de BC 55+ persoonsgegevens verwerkt, beheert of tegen de wijze waarop verzoeken worden afgehandeld, kunt u contact opnemen met het bestuur van de BC 55+. De gegevens en contactinformatie vindt u op onze webpagina of u ontvangt ze na een verzoek per e-mail.

5.4 Ook andere vragen over het privacybeleid die hier niet genoemd worden kunt u aan dit adres richten.

6. Wijzigingen en voorbehoud

Dit privacybeleid kan te allen tijde om inhoudelijke, wettelijke en inzichtelijke redenen zonder voorafgaande mededeling aan de individuele leden gewijzigd worden. Op onze website is altijd de meest actuele versie te lezen.

vs.1.6 d.d. 17 aug. 2018