Privacybeleid Biljartclub 55+

Privacybeleid Biljartclub Buitenpost e.o.
versie 1.7 d.d. 21 januari 2022

De Biljartclub Buitenpost e.o. (hierna te noemen: BB eo) voert het in dit document beschreven beleid om de privacy van haar leden te beschermen. Dit beleid is naar beste eer en geweten en conform de normen van de huidige wetgeving opgesteld. De bijbehorende verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die verstrekt of verworden worden door het lidmaatschap en het deelnemen aan de clubactiviteiten. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft een lid uitdrukkelijk toestemming om zijn of haar persoonsgegevens conform dit beleid te verwerken en te beheren. Het is daarom van belang dat elk lid deze verklaring goed doorleest en begrijpt.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is BB eo. De biljartclub heeft haar domicilie in Buitenpost en is ingeschreven bij de KvK Groningen onder nummer 50534599. Contact opnemen met het bestuur kan per email aan secretaris R.Keet
2. Over welke gegevens kan BB eo beschikken en voor welke doelen worden ze gebruikt
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Familienaam, roepnaam, geboortedatum, geslacht
b) Adresgegevens, zoals woon- of postadres
c) Contactgegevens, zoals telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres
d) Afbeeldingen, zoals foto’s gemaakt bij clubgerelateerde evenementen
2.2 De onder 2.1 vermelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
a) Voor contact over het lidmaatschap alsmede voor verstrekking en verwerking van door de leden aangevraagde informatie
b) Voor het versturen van uitnodigingebn en informatie over activiteiten en diensten van BB eo
c) De voor- en achternaam kunnen aan openbare media worden verstrekt om uitslagen te publiceren
d) Om financiële verplichtingen en overige transacties met de BB eo correct te kunnen verwerken
2.3 E-mail
a) Uw e-mailadres wordt standaard slechts gebruikt voor BB-gerelateerde informatie
b) Uw e-mailadres kan ook worden gebruikt voor promotionele activiteiten van derden die een directe relatie met de doelstelling van BB eo hebben. Met dien verstande dat de BB eo geen e-mailadressen of andere gegevens aan derden verstrekt maar in voorkomende gevallen zelf zorgdraagt voor verspreiding van de informatie.

3. Bewaartermijnen
BB eo bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode van het lidmaatschap tot maximaal één jaar na afloop daarvan.
Na die termijn worden de gegevens verwijderd uit zowel de papieren alsook de digitale bestanden. Ondeelbare data die op meerdere (ex)leden betreffen hebben – zoals bijvoorbeeld overzichten van wedstrijduitslagen en foto’s – kunnen langer ter inzage blijven. Indien daar aanleiding toe is, kunt u een verzoek tot verwijdering indienen tegen een specifiek bestand.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de BB eo de best mogelijke technische, organisdatorische en protocollaire maatregelen die haar bekend zijn getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de BB eo geen gebruik van derden, de zogenaamde bewerker.

5. Inzagerecht, verwijdering en klachten
5.1 Via de ledenadministratie van de BB eo kan men een verzoek indienen om de eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen één maand gereageerd.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen een (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 2, dan kunt u dat via de ledenadministratie kenbaar maken.
5.3 Indien u een klacht heeft over de wijze waarop de BB eo persoonsgegevens verwerkt,beheert of tegen de wijze waarop verzoeken worden behandeld, kunt u contact opnemen met het bestuur van BB eo. De gegevens en contactinformatie vindt u op onze webpagina of u ontvangt ze na een verzoek per e-mail aan: rkeet@xs4all.nl
5.4 Ook andere vragen over het privacybeleid die hier niet genoemd worden kunt u aan dit adres richten.

6. Wijzigingen en voorbehoud
Dit privacybeleid kan te allen tijde om inhoudelijke, wettelijke en inzichtelijke redenen zonder voorafgaande mededeling aan de individuele leden gewijzigd worden. Op onze website is altijd de meeste actuele verzie te lezen en te downloaden.