Reglement Biljartclub 55+

« terug naar vorige pagina

Het reglement van de biljartclub is in de Alg. Ledenvergadering van 28 aug 2017 herzien

                              Reglement Biljartclub 55+                                                 

                              (herzien in de Alg. ledenvergadering van 28 augustus 2017)

         

          Dit reglement bestaat uit 3 delen :                                                 

                              A. Algemeen gedeelte                                       

                              B. Wedstrijdbepalingen

                              C. Prijsbiljart Wedstrijden

                                                 

A.   Algemeen gedeelte.                                                 

                                                                               

1.   Leden                  : Inwoners van de gemeente Achtkarspelen vanaf 55 jaar. Het bestuur kan dispensatie verlenen

                                   betreffende gemeente en leeftijd.                   

2.   Ledenvergadering : Jaarlijks, in augustus, wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

3.   Speelseizoen        : Vanaf begin september tot en met eind april.                   

4.   Speelzaal             : Biljartzaal Nieuw Herbranda, Herbranda 1 te Buitenpost.         

5.   Openingstijden     : Maandag t.m. vrijdag van 8.00-12.30 uur en van 12.30-17.00 uur.

6.   Spelsoorten          :1. Voor de onderlinge wedstrijden: Libre en Bandstoten.         

                                  2. Voor wedstrijden tegen andere verenigingen: Libre.                   

7.   Bijzondere           : In de maanden oktober/november en februari/maart wordt er zgn.

      wedstrijden            prijsbiljartwedstrijden georganiseerd. Deelname hieraan staat open voor alle

                                  leden, m.u.v. nieuwe leden die nog met een geschat moyenne spelen.

8.   Groepsindeling     : Op basis van zijn/haar moyenne wordt een lid ingedeeld in groep A, B, C, D of E.

                                  Elke groep heeft wekelijks 2 dagdelen ter beschikking. (1 morgen en 1 middag)

9.   Promotie-/            : Het bestuur doet voor de promotie-/degradatieregeling een voorstel op de ALV.

      degradatieregel.      Een promovendus dient om te kunnen promoveren een heel punt, excl. afronding,

                                   verschil in moyenne te hebben t.o.v. de degradant                   

10. Indeling in een      : Wie in een andere groep wenst te spelen dan is voorgesteld, moet dit zelf regelen

      andere groep.          met een speler uit een aanliggende groep. De wedstrijdleider moet hieraan zijn

                                    fiat geven. Bij ruiling mag het verschil in moyenne maximaal 3 punten zijn.         

11. Vaststelling            : Vindt in augustus plaats. Het moyenne wordt vastgesteld aan het einde van het

      moyenne                 afgelopen seizoen volgens de formule: Het totaal aantal behaalde caramboles in

                                    het afgelopen seizoen gedeeld door het totaal aantal partijen in het afgelopen

                                    seizoen. De groepsindeling blijft in principe het gehele seizoen ongewijzigd.                   

12.     Indeling nieuwe  : Elk nieuw lid begint met een geschat moyenne ( zelf opgeven of wordt na het

          leden                   spelen van enkele proefwedstrijden in overleg met de wedstrijdleider voorlopig

                                    vastgesteld). Aan de hand van dit geschatte moyenne wordt de speler door de

                                    wedstrijdleider ingedeeld in een van de 5 groepen. Afwijking hiervan is mogelijk

                                    i.v.m. de plaatsingsmogelijkheden. Na 8 dagdelen wordt het moyenne definitief

                                    bepaald. Men kan dan eventueel in een andere groep worden geplaatst.

13.   Schoonhouden     : Alle leden zijn verplicht hieraan mee te werken. Dit gaat per toerbeurt. Aan het

        biljarts en zaal       einde van elke dagdeel moeten de biljarts stofvrij worden gemaakt en aan het   

                                    einde van de middag worden afgedekt. In het onderhoudsprogramma, dat elk.

                                     jaar in de ALV wordt vastgesteld, wordt vermeld welke groep in welke periode

                                    één maal per week de vloer van de biljartzaal stofzuigt. Elke ochtend- en

                                    middaggroep poetst na afloop de speelballen in de poetsmachine.

                                     De biljarts mogen beslist niet met een vochtige doek worden afgenomen.

                                     Elke ochtend- en middagploeg reinigt het toilet en het keukenblok.           

14.   Roken                 : Is niet toegestaan in de biljartzaal en het gehele gebouw.         

15.   Consumpties        : Thee en koffie zijn dagprijzen die door het bestuur bepaald worden. Consumpties

                                    dienen per dagdeel te worden afgerekend.                   

16.  Alcoholgebruik      : Is tijdens de wedstrijden niet toegestaan.                  

17.  Contributie           : Wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV. De contributie dient uiterlijk op 15 september te

                                    zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23 RABO 0114 4676 92 t.n.v. penningmeester

                                    Biljartclub 55+ te Buitenpost onder vermelding van naam en seizoen. Gespreide betaling

                                    in twee termijnen is mogelijk na overleg met de penningmeester. De tweede termijn

                                    dient uiterlijk 1 december te zijn betaald.                                                 

18. Te behalen           :   1. Wisselprijs LIBRE: voor de speler die over het gehele seizoen de

         prijzen                    hoogste progressie maakt.                                                 

                                     2. Wisselprijs BANDSTOTEN: voor de speler die over het gehele seizoen de

                                         hoogste progressie maakt.           

                                     3. BIJZONDERE WEDSTRIJDEN: (zie punt 7) alle 10 finalisten van de  

                                         prijsbiljartwedstrijden ontvangen een (vlees)prijs. Bovendien ontvangt de    

                                         winnaar van de finale tussen de winnaar van november en die van maart een

                                         WISSELBEKER wegens het Toernooikampioenschap Prijsbiljarten. Wie na 3    

                                         jaar aaneen Toernooikampioen wordt of 5 keer in totaal, mag de beker houden. 

                                        Er wordt ook een beker beschikbaar gesteld voor de 2e prijs in de finale van het 

                                         Toernooikampioenschap.         

19. Tussentijdse               :  Wordt via het mededelingenbord in de speelzaal door het bestuur, de             

      informatie                     wedstrijdleider of groepsleider bekend gemaakt.  

20.  Vrij biljarten              :  In de zomermaanden van mei tot en met augustus kan er van 09.00 uur t/m 16.00 uur                         

                                          vrij worden gebiljart. Als er meer dan 6 spelers aanwezig zijn duren de partijen   

                                          maximaal 25 beurten en komt speler nr. 7 enz. aan de beurt.                                           

                                                                               

B.  Wedstrijdbepalingen                                                 

                                                                               

1.  Ballen                           : Er wordt met een witte, een gele en een rode bal gespeeld. (Dit geldt ook voor

                                           thuiswedstrijden tegen andere verenigingen)                   

2.  Groepsleider                  : De groepsleider deelt de deelnemers aan de onderlinge competitie in op basis

                                           van binnenkomst in de speelzaal. Hij streeft daarbij naar een zo evenwichtig mogelijk

                                           speelprogramma tussen de groepsleden.         

3.  Aanvang Partij               : 1. Voor de aanvang van een partij wordt door beide spelers "getrokken" om te

                                               bepalen wie de afstoot heeft. De beginnende speler speelt met de gele bal.

                                           2. Bij wedstrijden tegen andere verenigingen doet de speler van de 

                                               thuisclub de afstoot. De gastspeler speelt dan met de witte bal. Bij een

                                               dubbele wedstrijd wordt er de tweede keer van kleur gewisseld en heeft de

                                                gastspeler de afstoot.                                                 

4.  Scheidsrechter               : 1. Bij onderlinge competitie is het wenselijk dat er bij elke partij een

                                                scheidsrechter en een schrijver fungeert. Een schrijver is minimaal verplicht.

                                            2. Bij wedstrijden tegen andere verenigingen fungeren altijd een schrijver en een

                                                scheidsrechter. Een van de thuisclub en een van de gasten. In onderling overleg

                                                worden de taken verdeeld.                                       

5. Afstoot                           : Bij de spelsoorten LIBRE en BANDSTOTEN moet de afstoot genomen worden

                                           rechtstreeks vanaf de rode bal. Er mag dus niet eerst een band of een andere

                                           bal worden geraakt.                                                 

6. Speelduur                       : Bij de onderlinge competitie is de speelduur van een partij voor alle groepen 25

                                            beurten. De speler met de witte bal speelt in de 25ste beurt van acquit.

7. Verkeerde bal                   : Het is de scheidsrechter, schrijver en medespeler toegestaan de aan stoot

    spelen                                zijnde speler er op te wijzen dat er met de verkeerde bal zal worden gespeeld.

8. Verkeerde bal                    : 1. Als er met de verkeerde bal is gespeeld en dit is geconstateerd door de

    gespeeld                                 scheidsrechter, schrijver of medespeler, dan is de beurt voorbij. Een eventueel

                                                  gescoord punt is dan niet geldig.                             

                                              2. Als de scheidsrechter, schrijver of medespeler niet tijdig ziet dat er met de

                                                  verkeerde bal wordt gespeeld, blijven de gemaakte punten geldig, maar na de

                                                  constatering moet de beurt worden beëindigd.                   

9.  Grond                              :  Op het moment van spelen moet de speler contact met de grond hebben.

10. Vastliggen ballen              :  Bij vastliggen van de ballen mag de speler die aan stoot is weer van acquit

                                               spelen of verder spelen in tegenovergestelde richting van de aanliggende bal of

                                               een losse bandstoot maken.                                       

11. Doorstoot                        :  Het is niet toegestaan een doorstoot te maken waarbij men 2 ballen tegelijk

                                               stoot. (een "biljarde"of "dokkumer")  Een en ander ter beoordeling van de

                                               scheidsrechter of de schrijver.                             

12. Aanwijzingen                    : Het is een ieder niet toegestaan tijdens de partij, met name tijdens de

                                                wedstrijden, aanwijzingen te geven.                   

13. Toucheren                         :  Het aanraken van de ballen ("toucheren") met de hand of met een kledingstuk is

                                                 niet toegestaan. Daarmee is de beurt voorbij. Is een van de  ballen door deze

                                                 oorzaak verplaatst, dan moet hij blijven liggen waar hij terecht kwam. Als een

                                                 speler aan het aanleggen is en er loopt iemand tegen zijn keu, waardoor de

                                                 speelbal beweegt, dan wordt de bal in de oorspronkelijke positie neergelegd en

                                                 is dezelfde speler opnieuw aan de beurt. De scheidsrechter of schrijver bepaalt

                                                 of het touché inderdaad buiten de schuld van de betrokkene speler is ontstaan.

14. Uitspringen  van de bal       : Bij het uitspringen van de bal moeten alle ballen weer in de aanvangsstoot

                                                worden gelegd. Een bal is uitgesprongen als hij buiten het biljart terecht komt,

                                                of als de bal buiten de banden op de rand blijft rollen en weer op het biljart 

                                                terugvalt. Een eventueel op die manier gemaakt carambole telt niet mee. De

                                                beurt is dan voorbij en de tegenstander vervolgt de partij vanaf acquit.

15.  Wedstrijden tegen             :  Bij wedstrijden tegen andere verenigingen is de scheidsrechter verplicht

       verenigingen                        luidop te tellen en rond het biljart te lopen voor een goede waarneming.

                                                 Als een der spelers zijn aantal te maken punten heeft bereikt, moet hij de

                                                 ballen op hun laatste positie laten liggen. De scheidsrechter controleert dan

                                                 eerst het telbriefje van de schrijver. Is dit akkoord, dan kan de nastoot worden

                                                 genomen of de partij worden beëindigd.                   

16. Stil liggen ballen                  :Een speler mag niet verder spelen of een reeds gemaakte carambole tellen als

                                                 hij al stootte voor alle ballen stil lagen. Het oordeel van de scheidsrechter, of 

                                                 ingeval er alleen een schrijver fungeert, is beslissend.                   

17. Opstellen bij het biljart         :De speler die niet aan stoot is, moet zich zo opstellen dat de scheidsrechter,

                                                  schrijver en medespeler niet gehinderd worden.                   

18. Pikeren en masseren             :Tijdens het spelen van wedstrijden tegen andere verenigingen, is masseren en

                                                  pikeren verboden.                                                 

19. Handicaps                            :Bij wedstrijden tegen andere verenigingen dient de wedstrijdleider ervoor te

                                                  zorgen dat de spelers in volgorde van handicaps tegen elkaar spelen.

                                                  De hoogste tegen de hoogste enz.                   

20. Ziek of onwel worden            :Als een speler tijdens een partij voor de onderlinge competitie of in een wedstrijd

                                                  tegen een andere vereniging  ziek wordt of onwel en niet verder kan spelen,

                                                  dan vervalt deze partij en wordt niet geteld.                   

21.  Reiskosten                           :Bij uitwedstrijden tegen andere verenigingen ontvangen de door de wedstrijdlei-

                                                   der aangezochte chauffeurs een reiskostenvergoeding. De wedstrijdleider maakt

                                                   het overzicht en verzorgt de betaling. De deelnemers krijgen geen bijdrage.

 

C. Prijsbiljart Wedstrijden                                                     

    Spelregels:                                                 

                                                                               

1. Speelperiodes                         : De onderlinge wedstrijden worden gespeeld in de maanden oktober/november

                                                   en in februari/maart. De exacte data staan vermeld in het jaarlijks tijdens de ALV

                                                   vastgestelde spelprogramma.                             

2. Deelname                              : Bij het begin van de wedstrijden vraagt de groepsleider aan de leden wie niet

                                                   mee wil dingen om de prijzen omdat hij/zij hiervoor geen interesse heeft of niet

                                                   in staat denkt te zijn minstens 80% van de partijen in de beschikbare weken

                                                   te kunnen spelen.                                                 

3. Halve Competitie                     :Iedere speler speelt 1 keer tegen de overige deelnemers uit zijn/haar groep, die wel

                                                   wil meedingen om de prijzen (een zogenaamde halve competitie)                   

4. Aanvang Partij                       : Het begin van elke partij is als bij LIBRE.                   

5. Speelduur                             : Iedere deelnemer speelt per partij 25 beurten uit.                   

6. 80% Regeling                         : Om voor wedstrijden in aanmerking te komen (de 2 hoogste per groep) moet

                                                    binnen de groep minstens 80% van het aantal partijen zijn gespeeld. Indien een

                                                    groep afziet van spelen van de Prijsbiljart Wedstrijden, maar er toch enkele

                                                    groepsleden zijn die willen deelnemen aan de Finale wedstrijden dan dienen zij

                                                   dat kenbaar te maken bij de Groepsleider, die dit meldt bij de Wedstrijdleider.

                                                   Er wordt eventueel bij loting vastgesteld welke twee leden mogen deelnemen.

                                                   De 80% regeling vervalt daarmee voor de desbetreffende groep.

7. Tijdnood                                 :De deelnemers aan deze wedstrijden hebben voorrang boven de andere

                                                   spelers uit de groep om niet in tijdnood te komen.                   

8. Niet meespelen                       :Zij die niet kunnen of willen meespelen om de prijzen kunnen gewoon

                                                  LIBRE-partijen spelen.                                                 

9. Inhaalpartijen                         :Verhinderd zijn tijdens deze wedstrijden geeft geen recht op inhaalpartijen

                                                  In zo'n geval beslist de groepsleider, waarbij hij rekening houdt met de belangen

                                                  van de overige deelnemers.                                       

10. Uitgespeelde  speler             :Als een deelnemer in de wedstrijdperiode uitgespeeld raakt of toevallig geen

                                                 tegenstander heeft, dan mag deze wel spelen tegen iedere willekeurige speler,

                                                 ook al heeft hij/zij al een keer eerder tegen hem/haar gespeeld.

                                                 Zo'n eventuele 2e partij geldt niet voor het prijsbiljarten, maar wordt gerekend als

                                                 een normale libre-partij.                   

11. Wedstrijdperiode                 : Is een groep in de normale wedstrijdperiode uitgespeeld en zijn er nog

     uitgespeeld                           dagdelen over, dan kunnen er LIBRE-partijen worden gespeeld.

12.  Vaststelling  eindresultaat   : Na afloop van de prijsbiljartwedstrijden wordt per groep de rangorde in %

                                                 vastgesteld op basis van het voor aanvang van de wedstrijden

                                                 definitieve moyenne aan de hand van de formule:

                   

                                                 Totaal aantal caramboles    uitkomst

                                                 ———————————  = ————————  x 100 = E

                                                 aantal partijen                     definitieve moyenne

                                                                               

                                                 E = Eindresultaat in %.  Dit % dient aan de wedstrijdleider te worden doorgegeven.

                                                 De finale-uitslagen worden op basis van het definitieve moyenne, waarmee in de

                                                 groep wordt gespeeld, berekend.

13. Finalisten                            : De twee hoogst eindigende deelnemers van elke groep gaan over naar

                                                 de FINALEWEDSTRIJDEN.                                       

                                                 De finale groep bestaat derhalve uit 5x2 deelnemers die een halve competitie

                                                 spelen. Na afloop van deze wedstrijden wordt de volgorde berekend op basis

                                                 van de formule volgens artikel 12.        

                                                Als er in een groep niemand of slechts 1 groepslid aan de FINALEWEDSTRIJDEN       

                                                kan of wil meedoen dan wordt het aantaldeelnemers aangevuld tot maximaal 10       

                                                met de beste nummer(s) 3 uit een van de andere groepen.       

                                               De nrs. 1 van de wedstrijden in november en maart spelen na afloop van de

                                               wedstrijden in maart een wedstrijd tegen elkaar om de titel:         

                                               TOERNOOIKAMPIOEN PRIJSBILJARTEN.                   

                                               (Indien nr. 1 in november dezelfde is als in maart is hij/zij direct

                                               Toernooikampioen).