Categorieën
van het bestuur

Reglement Biljartclub 55+

de reglementen van biljart club Buitenpost eo.

Het reglement van de biljartclub is in de Alg. Ledenvergadering van 28 aug 2017 herzien

Reglement Biljartclub 55+

(herzien in de Alg. ledenvergadering van 28 augustus 2017)

Dit reglement bestaat uit 3 delen :

A. Algemeen gedeelte

B. Wedstrijdbepalingen

C. Prijsbiljart Wedstrijden

A. Algemeen gedeelte.

1. Leden : Inwoners van de gemeente Achtkarspelen vanaf 55 jaar. Het bestuur kan dispensatie verlenen

betreffende gemeente en leeftijd.

2. Ledenvergadering : Jaarlijks, in augustus, wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

3. Speelseizoen : Vanaf begin september tot en met eind april.

4. Speelzaal : Biljartzaal Nieuw Herbranda, Herbranda 1 te Buitenpost.

5. Openingstijden : Maandag t.m. vrijdag van 8.00-12.30 uur en van 12.30-17.00 uur.

6. Spelsoorten :1. Voor de onderlinge wedstrijden: Libre en Bandstoten.

2. Voor wedstrijden tegen andere verenigingen: Libre.

7. Bijzondere : In de maanden oktober/november en februari/maart wordt er zgn.

wedstrijden prijsbiljartwedstrijden georganiseerd. Deelname hieraan staat open voor alle

leden, m.u.v. nieuwe leden die nog met een geschat moyenne spelen.

8. Groepsindeling : Op basis van zijn/haar moyenne wordt een lid ingedeeld in groep A, B, C, D of E.

Elke groep heeft wekelijks 2 dagdelen ter beschikking. (1 morgen en 1 middag)

9. Promotie-/ : Het bestuur doet voor de promotie-/degradatieregeling een voorstel op de ALV.

degradatieregel. Een promovendus dient om te kunnen promoveren een heel punt, excl. afronding,

verschil in moyenne te hebben t.o.v. de degradant

10. Indeling in een : Wie in een andere groep wenst te spelen dan is voorgesteld, moet dit zelf regelen

andere groep. met een speler uit een aanliggende groep. De wedstrijdleider moet hieraan zijn

fiat geven. Bij ruiling mag het verschil in moyenne maximaal 3 punten zijn.

11. Vaststelling : Vindt in augustus plaats. Het moyenne wordt vastgesteld aan het einde van het

moyenne afgelopen seizoen volgens de formule: Het totaal aantal behaalde caramboles in

het afgelopen seizoen gedeeld door het totaal aantal partijen in het afgelopen

seizoen. De groepsindeling blijft in principe het gehele seizoen ongewijzigd.

12. Indeling nieuwe : Elk nieuw lid begint met een geschat moyenne ( zelf opgeven of wordt na het

leden spelen van enkele proefwedstrijden in overleg met de wedstrijdleider voorlopig

vastgesteld). Aan de hand van dit geschatte moyenne wordt de speler door de

wedstrijdleider ingedeeld in een van de 5 groepen. Afwijking hiervan is mogelijk

i.v.m. de plaatsingsmogelijkheden. Na 8 dagdelen wordt het moyenne definitief

bepaald. Men kan dan eventueel in een andere groep worden geplaatst.

13. Schoonhouden : Alle leden zijn verplicht hieraan mee te werken. Dit gaat per toerbeurt. Aan het

biljarts en zaal einde van elke dagdeel moeten de biljarts stofvrij worden gemaakt en aan het

einde van de middag worden afgedekt. In het onderhoudsprogramma, dat elk.

jaar in de ALV wordt vastgesteld, wordt vermeld welke groep in welke periode

één maal per week de vloer van de biljartzaal stofzuigt. Elke ochtend- en

middaggroep poetst na afloop de speelballen in de poetsmachine.

De biljarts mogen beslist niet met een vochtige doek worden afgenomen.

Elke ochtend- en middagploeg reinigt het toilet en het keukenblok.

14. Roken : Is niet toegestaan in de biljartzaal en het gehele gebouw.

15. Consumpties : Thee en koffie zijn dagprijzen die door het bestuur bepaald worden. Consumpties

dienen per dagdeel te worden afgerekend.

16. Alcoholgebruik : Is tijdens de wedstrijden niet toegestaan.

17. Contributie : Wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV. De contributie dient uiterlijk op 15 september te

zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23 RABO 0114 4676 92 t.n.v. penningmeester

Biljartclub 55+ te Buitenpost onder vermelding van naam en seizoen. Gespreide betaling

in twee termijnen is mogelijk na overleg met de penningmeester. De tweede termijn

dient uiterlijk 1 december te zijn betaald.

18. Te behalen : 1. Wisselprijs LIBRE: voor de speler die over het gehele seizoen de

prijzen hoogste progressie maakt.

2. Wisselprijs BANDSTOTEN: voor de speler die over het gehele seizoen de

hoogste progressie maakt.

3. BIJZONDERE WEDSTRIJDEN: (zie punt 7) alle 10 finalisten van de

prijsbiljartwedstrijden ontvangen een (vlees)prijs. Bovendien ontvangt de

winnaar van de finale tussen de winnaar van november en die van maart een

WISSELBEKER wegens het Toernooikampioenschap Prijsbiljarten. Wie na 3

jaar aaneen Toernooikampioen wordt of 5 keer in totaal, mag de beker houden.

Er wordt ook een beker beschikbaar gesteld voor de 2e prijs in de finale van het

Toernooikampioenschap.

19. Tussentijdse : Wordt via het mededelingenbord in de speelzaal door het bestuur, de

informatie wedstrijdleider of groepsleider bekend gemaakt.

20. Vrij biljarten : In de zomermaanden van mei tot en met augustus kan er van 09.00 uur t/m 16.00 uur

vrij worden gebiljart. Als er meer dan 6 spelers aanwezig zijn duren de partijen

maximaal 25 beurten en komt speler nr. 7 enz. aan de beurt.

B. Wedstrijdbepalingen

1. Ballen : Er wordt met een witte, een gele en een rode bal gespeeld. (Dit geldt ook voor

thuiswedstrijden tegen andere verenigingen)

2. Groepsleider : De groepsleider deelt de deelnemers aan de onderlinge competitie in op basis

van binnenkomst in de speelzaal. Hij streeft daarbij naar een zo evenwichtig mogelijk

speelprogramma tussen de groepsleden.

3. Aanvang Partij : 1. Voor de aanvang van een partij wordt door beide spelers “getrokken” om te

bepalen wie de afstoot heeft. De beginnende speler speelt met de gele bal.

2. Bij wedstrijden tegen andere verenigingen doet de speler van de

thuisclub de afstoot. De gastspeler speelt dan met de witte bal. Bij een

dubbele wedstrijd wordt er de tweede keer van kleur gewisseld en heeft de

gastspeler de afstoot.

4. Scheidsrechter : 1. Bij onderlinge competitie is het wenselijk dat er bij elke partij een

scheidsrechter en een schrijver fungeert. Een schrijver is minimaal verplicht.

2. Bij wedstrijden tegen andere verenigingen fungeren altijd een schrijver en een

scheidsrechter. Een van de thuisclub en een van de gasten. In onderling overleg

worden de taken verdeeld.

5. Afstoot : Bij de spelsoorten LIBRE en BANDSTOTEN moet de afstoot genomen worden

rechtstreeks vanaf de rode bal. Er mag dus niet eerst een band of een andere

bal worden geraakt.

6. Speelduur : Bij de onderlinge competitie is de speelduur van een partij voor alle groepen 25

beurten. De speler met de witte bal speelt in de 25ste beurt van acquit.

7. Verkeerde bal : Het is de scheidsrechter, schrijver en medespeler toegestaan de aan stoot

spelen zijnde speler er op te wijzen dat er met de verkeerde bal zal worden gespeeld.

8. Verkeerde bal : 1. Als er met de verkeerde bal is gespeeld en dit is geconstateerd door de

gespeeld scheidsrechter, schrijver of medespeler, dan is de beurt voorbij. Een eventueel

gescoord punt is dan niet geldig.

2. Als de scheidsrechter, schrijver of medespeler niet tijdig ziet dat er met de

verkeerde bal wordt gespeeld, blijven de gemaakte punten geldig, maar na de

constatering moet de beurt worden beëindigd.

9. Grond : Op het moment van spelen moet de speler contact met de grond hebben.

10. Vastliggen ballen : Bij vastliggen van de ballen mag de speler die aan stoot is weer van acquit

spelen of verder spelen in tegenovergestelde richting van de aanliggende bal of

een losse bandstoot maken.

11. Doorstoot : Het is niet toegestaan een doorstoot te maken waarbij men 2 ballen tegelijk

stoot. (een “biljarde”of “dokkumer”) Een en ander ter beoordeling van de

scheidsrechter of de schrijver.

12. Aanwijzingen : Het is een ieder niet toegestaan tijdens de partij, met name tijdens de

wedstrijden, aanwijzingen te geven.

13. Toucheren : Het aanraken van de ballen (“toucheren”) met de hand of met een kledingstuk is

niet toegestaan. Daarmee is de beurt voorbij. Is een van de ballen door deze

oorzaak verplaatst, dan moet hij blijven liggen waar hij terecht kwam. Als een

speler aan het aanleggen is en er loopt iemand tegen zijn keu, waardoor de

speelbal beweegt, dan wordt de bal in de oorspronkelijke positie neergelegd en

is dezelfde speler opnieuw aan de beurt. De scheidsrechter of schrijver bepaalt

of het touché inderdaad buiten de schuld van de betrokkene speler is ontstaan.

14. Uitspringen van de bal : Bij het uitspringen van de bal moeten alle ballen weer in de aanvangsstoot

worden gelegd. Een bal is uitgesprongen als hij buiten het biljart terecht komt,

of als de bal buiten de banden op de rand blijft rollen en weer op het biljart

terugvalt. Een eventueel op die manier gemaakt carambole telt niet mee. De

beurt is dan voorbij en de tegenstander vervolgt de partij vanaf acquit.

15. Wedstrijden tegen : Bij wedstrijden tegen andere verenigingen is de scheidsrechter verplicht

verenigingen luidop te tellen en rond het biljart te lopen voor een goede waarneming.

Als een der spelers zijn aantal te maken punten heeft bereikt, moet hij de

ballen op hun laatste positie laten liggen. De scheidsrechter controleert dan

eerst het telbriefje van de schrijver. Is dit akkoord, dan kan de nastoot worden

genomen of de partij worden beëindigd.

16. Stil liggen ballen :Een speler mag niet verder spelen of een reeds gemaakte carambole tellen als

hij al stootte voor alle ballen stil lagen. Het oordeel van de scheidsrechter, of

ingeval er alleen een schrijver fungeert, is beslissend.

17. Opstellen bij het biljart :De speler die niet aan stoot is, moet zich zo opstellen dat de scheidsrechter,

schrijver en medespeler niet gehinderd worden.

18. Pikeren en masseren :Tijdens het spelen van wedstrijden tegen andere verenigingen, is masseren en

pikeren verboden.

19. Handicaps :Bij wedstrijden tegen andere verenigingen dient de wedstrijdleider ervoor te

zorgen dat de spelers in volgorde van handicaps tegen elkaar spelen.

De hoogste tegen de hoogste enz.

20. Ziek of onwel worden :Als een speler tijdens een partij voor de onderlinge competitie of in een wedstrijd

tegen een andere vereniging ziek wordt of onwel en niet verder kan spelen,

dan vervalt deze partij en wordt niet geteld.

21. Reiskosten :Bij uitwedstrijden tegen andere verenigingen ontvangen de door de wedstrijdlei-

der aangezochte chauffeurs een reiskostenvergoeding. De wedstrijdleider maakt

het overzicht en verzorgt de betaling. De deelnemers krijgen geen bijdrage.

C. Prijsbiljart Wedstrijden

Spelregels:

1. Speelperiodes : De onderlinge wedstrijden worden gespeeld in de maanden oktober/november

en in februari/maart. De exacte data staan vermeld in het jaarlijks tijdens de ALV

vastgestelde spelprogramma.

2. Deelname : Bij het begin van de wedstrijden vraagt de groepsleider aan de leden wie niet

mee wil dingen om de prijzen omdat hij/zij hiervoor geen interesse heeft of niet

in staat denkt te zijn minstens 80% van de partijen in de beschikbare weken

te kunnen spelen.

3. Halve Competitie :Iedere speler speelt 1 keer tegen de overige deelnemers uit zijn/haar groep, die wel

wil meedingen om de prijzen (een zogenaamde halve competitie)

4. Aanvang Partij : Het begin van elke partij is als bij LIBRE.

5. Speelduur : Iedere deelnemer speelt per partij 25 beurten uit.

6. 80% Regeling : Om voor wedstrijden in aanmerking te komen (de 2 hoogste per groep) moet

binnen de groep minstens 80% van het aantal partijen zijn gespeeld. Indien een

groep afziet van spelen van de Prijsbiljart Wedstrijden, maar er toch enkele

groepsleden zijn die willen deelnemen aan de Finale wedstrijden dan dienen zij

dat kenbaar te maken bij de Groepsleider, die dit meldt bij de Wedstrijdleider.

Er wordt eventueel bij loting vastgesteld welke twee leden mogen deelnemen.

De 80% regeling vervalt daarmee voor de desbetreffende groep.

7. Tijdnood :De deelnemers aan deze wedstrijden hebben voorrang boven de andere

spelers uit de groep om niet in tijdnood te komen.

8. Niet meespelen :Zij die niet kunnen of willen meespelen om de prijzen kunnen gewoon

LIBRE-partijen spelen.

9. Inhaalpartijen :Verhinderd zijn tijdens deze wedstrijden geeft geen recht op inhaalpartijen

In zo’n geval beslist de groepsleider, waarbij hij rekening houdt met de belangen

van de overige deelnemers.

10. Uitgespeelde speler :Als een deelnemer in de wedstrijdperiode uitgespeeld raakt of toevallig geen

tegenstander heeft, dan mag deze wel spelen tegen iedere willekeurige speler,

ook al heeft hij/zij al een keer eerder tegen hem/haar gespeeld.

Zo’n eventuele 2e partij geldt niet voor het prijsbiljarten, maar wordt gerekend als

een normale libre-partij.

11. Wedstrijdperiode : Is een groep in de normale wedstrijdperiode uitgespeeld en zijn er nog

uitgespeeld dagdelen over, dan kunnen er LIBRE-partijen worden gespeeld.

12. Vaststelling eindresultaat : Na afloop van de prijsbiljartwedstrijden wordt per groep de rangorde in %

vastgesteld op basis van het voor aanvang van de wedstrijden

definitieve moyenne aan de hand van de formule:

Totaal aantal caramboles uitkomst

——————————— = ———————— x 100 = E

aantal partijen definitieve moyenne

E = Eindresultaat in %. Dit % dient aan de wedstrijdleider te worden doorgegeven.

De finale-uitslagen worden op basis van het definitieve moyenne, waarmee in de

groep wordt gespeeld, berekend.

13. Finalisten : De twee hoogst eindigende deelnemers van elke groep gaan over naar

de FINALEWEDSTRIJDEN.

De finale groep bestaat derhalve uit 5×2 deelnemers die een halve competitie

spelen. Na afloop van deze wedstrijden wordt de volgorde berekend op basis

van de formule volgens artikel 12.

Als er in een groep niemand of slechts 1 groepslid aan de FINALEWEDSTRIJDEN

kan of wil meedoen dan wordt het aantaldeelnemers aangevuld tot maximaal 10

met de beste nummer(s) 3 uit een van de andere groepen.

De nrs. 1 van de wedstrijden in november en maart spelen na afloop van de

wedstrijden in maart een wedstrijd tegen elkaar om de titel:

TOERNOOIKAMPIOEN PRIJSBILJARTEN.

(Indien nr. 1 in november dezelfde is als in maart is hij/zij direct

Toernooikampioen).